Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 10. októbra 1999

Lebo si moju dušu vytrhol zo smrti, áno, i moje nohy od úrazu, aby som chodil pred Bohom vo svetle živých. Sme volaní k nasledovaniu Pána Ježiša Krista. A toto nasledovanie znamená zároveň premenu celého života, znovuzrodenie. Človek, ktorý sa primkol k Ježišovi Kristovi, je vedený a Duchom Svätým zmocňovaný k novému spôsobu myslenia a konania, k novému životu. Noví, iní ľudia - takí sú skutoční učeníci Pána Krista uprostred sveta. V stálom zápase s pokušením a hriechom, zbavení strachu a postavení v nádeji, prevedení zo smrti do života, nesebeckí, ale pohotoví k službe, bojujúci odpustením a láskou. Všetko nové činí Kristus v tých, ktorí v Ňom našli Pána a učiteľa. A svet takýchto nových ľudí nadovšetko potrebuje, ak nemá zahynúť. I ty budeš premenený a staneš sa novým človekom, ak sa primkneš celým srdcom k Ježišovi Kristovi.