Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 14. októbra 1999

Ako nebesá prevyšujú zem, tak moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. Sme vedení až do Božieho kráľovstva, kde budeme stáť tvárou v tvár Pánovi Ježišovi. Na zemi poznávame len z čiastky a vidíme skrze podobenstvá a ako v zrkadle, ale raz budeme vidieť svojho Vykupiteľa tvárou v tvár. - Viera nežije len z toho, čo má a čo vidí očami, ale z toho, čo má byť. Viera pozerá za hrob, verí v tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Koľko je ľudí, ktorí by chceli vidieť Boha už teraz, dokiaľ sú v plnej sile a môžu hodnotiť beh udalostí. V kritických situáciách títo jedinci volajú: Prečo Boh nezasiahne? Veď v tomto svete sa deje toľko vecí, ktoré nezodpovedajú tej večnej láske, dobrote a spravodlivosti. My vieme, že Boh chce dobré, ale človek prevracia na tejto zemi Jeho poriadky. Až budeme stáť tvárou v tvár Božiemu Synovi, pochopíme pravú podstatu všetkého diania.