Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 25. októbra 1999

Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vzchádza nad tebou. V týchto jesenných týždňoch v mnohých našich cirkevných zboroch bývajú pamiatky posvätenia chrámu. Miesta, kde sa nachádza spoločenstvo veriacich, k počúvaniu slova Božieho a prisluhovaniu sviatosti. Mnohé kostoly, ktoré vlastní naša cirkev, boli postavené s nesmiernou obetavosťou a horlivosťou. Ľudia, ktorí ich stavali, túžili, aby čím skôr mohli počuť slová útechy a napomenutia. Bez Božieho svetla a bez výzvy k pokániu nemôže byť živé žiadne spoločenstvo. Preto pri pohľade na svoje chrámy by sme mali uprieť svoj duchovný zrak k nebesiam, odkiaľ nám príde pomoc a posila. Dnes potrebujeme tak, ako naši otcovia v minulosti, otvoriť svoje srdce, aby sme počuli starosti jeden druhého a spoločne sa napomínali. Aby krv Ježiša Syna Božieho aj nás očisťovala od našich hriechov.