Slovak Czech English German Polish

Utorok, 02. novembra 1999

Nebudú počuť o útlaku v Tvojej krajine ani o pustošení a skaze na tvojom území. Svoje hradby nazveš Spásou a svoje brány Chválou. Do posolstiev o obnove Jeruzalema na nových základoch zaznelo starozmluvné evanjelium o Bohu, ktorého sláva vychádza nad Sionom. Boží ľud, prišlý zo zajatia, bol usmerňovaný z neďalekej prítomnosti do budúcnosti, v ktorej jeho Boh zasiahne stvoriteľským “staň sa!”, a odstránené bude všetko nestále, prchavé a vo vzťahoch ľudí neláskavé, zhubné, nespravodlivé. Nebude o tom počuť, už sa to nebude prejavovať. Jeruzalem bude obnovený a v ňom sa prejaví to, čo bude príkladom pokoja, spravodlivosti, spásy. To znelo povzbudzujúco, nádejne, ako po mrazivej noci červené zore teplého dňa. A novozmluvné posolstvo je ešte mohutnejšie, pretože súzvučí s oznamom samého Pána Ježiša, že On je uprostred nás a s nami, a v Ňom je kráľovstvo Božie. On jediný zomrel a vstal z mŕtvych. Kvôli nám, pre nás! A Duch Svätý, aby veriaci nemusel ani zrnkom pochybovať, dal napísať v poslednej biblickej knihe tie zasľúbenia, ktoré napĺňajú srdce veriaceho čakateľa radosťou zo života v sláve. Tam nebude to, čo nás tu znepokojovalo, naháňalo slzy do očí. Tam bude len spev s jasavým haleluja! Ďakuj za to a pros o novú rosu Ducha Svätého.