Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 11. novembra 1999

Pre útlak biednych, pre ston chudobných teraz povstanem, vraví Hospodin - poskytnem spásu tomu, kto po nej túži. Ďalšie pokolenie pripomínalo zážitky skusovaných predkov s Bohom Izraela, že On je a ostáva verný v pomáhaní, v plnení zasľúbenia. Na to sa smie pamätať a spoliehať aj vtedy, keď všetko zasa chce tvrdiť, že je zbytočné byť poslušným, lebo bezbožní víťazia a do spoločenstva verných vnášajú pocit beznádeje vystatovaním sa o svojej velikášskej moci (jazykom sme mocní). Do pokrikov velikánov zaznieva Hospodinovo uistenie o záchrane. Keď Ján Krstiteľ v tme žalára prežíval pochmúrne chvíle a v nich nové otázky s túžbou poznať o Ježišovi pravdu, Pán mu po posloch odkazuje, že ľudia počúvajú a pozorujú prejavy Jeho moci. Nám sa z kníh Evanjelia ponúka posolstvo o Ježišovej smrti a Kristovom vzkriesení, a preto môžeme dokonale obstáť v každej situácii s novým dobrorečením Duchu Svätému za Jeho dary, mocou ktorých nielen spoznávame, ale hneď prijímame závdavok spásy v nádeji aj jej plnosti v sláve.