Slovak Czech English German Polish

Sobota, 13. novembra 1999

Pristúpim s chválou mocných skutkov Hospodina, Pána, pripomínať budem len Tvoju spravodlivosť. O čo ďalej od sťažností zajatcov v Babylónii na Božie cesty a tak o čo bližšie k požehnanému postoju bol žalmista! On chce nahlas hovoriť o tom, ako sa Boh spravodlivo dokazoval v jeho živote. Aj vtedy, keď trestal! To je vzťah hriešnika k odpúšťajúcemu Bohu: uvedomuje si vlastný hriech a potom vytrvalo chváli Boha za Jeho spásne, mocné skutky. My prijímame ešte mocnejšie skutky v diele Pána Ježiša! Máme teda mocnejšie príčiny chváliť, dobrorečiť, oslavovať Pána pánov, Kráľa kráľov, môjho, tvojho, nášho Spasiteľa, ktorý smrťou a vzkriesením pripravil nám cieľavedomé žitie na Zemi a večnú radosť v sláve života. Chváliť Boha. K tomu sme ako spoločenstvo vedení v cirkvi odo dňa konfirmácie, alebo aj zhromažďovania detí na detských službách Božích. Všetkých nás k tomu nabáda Duch Svätý, ako nabádal Timotea od chvíle, v ktorej bol Ním pomazaný. Timotea vyzbrojil do služby v Kristovej cirkvi, ako do nej vystrojuje každého z nás. Príčiny k denným oslavám Trojjediného Pána Boha sú umocnené ďalšími posolstvami o Jeho spásonosných skutkoch, ktoré nás ponúkajú odpovedať našimi dobrými skutkami.