Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 14. novembra 1999

Takí, čo sú zďaleka, prídu a budú stavať chrám Hospodinov. Posolstvo o Božom súde patrí do celku Ježišovho Evanjelia. A preto hovoriť o ňom v bohoslužobnom zhromaždení, alebo i čítať v súkromí, je naša úloha, i keď to býva sprevádzané aj triaškami. Primeranejším spôsobom je bázeň, úcta, chvála Boha a Jeho spravodlivosti. Len preto, že súdiť nás bude Ten, ktorý sa za nás hriešnych obetoval na kríži a vstal z mŕtvych kvôli nám! To je jadro Evanjelia: deň súdu ako deň milosti! Už prorok oznamuje vek, v ktorom bude Sion stredom sveta a bez ľudského predpokladu vyraší Výhonok zo zdanlivo mŕtveho koreňa. Prorok tento vek dáva do súvisu so stavbou chrámu, zatiaľ apoštol zdôrazňuje Ježišovo Evanjelium a v ňom ponuku pokoja Židom i pohanom, lebo On tak miloval a miluje svet a v ňom všetkých nás. Toto veriaci máme v srdci a len preto pred Boží súd putujeme v nádeji a v radosti vypočuť výrok Sudcu o pokoji, spáse, čo všetko budeme prežívať večne v novom Jeruzaleme, kde už nebude potrebný chrám.