Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 15. novembra 1999

Blahoslavený človek, ktorý v Tebe nachádza silu, tí, čo majú na mysli cesty do chrámu! Prečo by sa človek mal vlastne hanbiť za evanjelium. Za evanjelium o Božej láske, o záchrane, o mocnom Bohu? Prečo by sa mali hanbiť tí, ktorí chodievajú v nedeľu do kostola? Prečo by sa mal človek hanbiť rozprávať o vykúpení a spasení aj doma, najbližším? Apoštol Pavel vie, prečo to píše. V 1.liste Korintským, v prvej kapitole to aj vysvetľuje obšírnejšie: Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú... Židom je to pohoršením, pohanom bláznovstvom... Evanjelium sa nejako vymyká bežnému rozmýšľaniu človeka. Vymyká sa prirodzenému rozumu, pretože rozum je od pádu prvých ľudí zatemnený a len ťažko nachádza svetlo. Rozum vedie preč od Boha, evanjelium naspäť k Nemu, a on je láska. Evanjelium na jednej strane hovorí o hriechu, o pokání z mŕtvych skutkov, o prijatí Krista, o novom živote v Kristovi, o novej spravodlivosti, o láske, ktorá premáha svet. Čo už s evanjeliom vo svete, kde ide o peniaze, moc, slávu, úspech, kde každý myslí na seba a podráža druhých, čo s evanjeliom vo svete, ktorý svoje spory rieši vojnami a zbraňou. A predsa je blahoslavený človek, ktorý v Bohu nachádza silu. Neboj sa, nehanbi sa ani dnes. Opri sa o Božiu moc.