Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 22. novembra 1999

Srdce je klamné nado všetko a zradné je - kto sa v ňom vyzná? Ja, Hospodin, skúmam srdce a skúšam ľadvie, aby som každému dal podľa jeho ciest. Známy príbeh hovorí o tom, ako jeden človek, ktorý sa považoval za spravodlivého, mal sen. Snívalo sa mu, že sa dostal - akože ináč - do neba. Tam bolo množstvo všelijakých stánkov, v ktorých sa predávali mnohé krásne veci a rôzne pochúťky. Pristúpil k jednému stánku, vybral za hrsť peňazí a chcel si nakúpiť. Ale anjel, ktorý bol predavačom, len pokrútil hlavou: Tu také peniaze nie sú platné! A aké? - spýtal sa prekvapený človek. Len také, - odpovedal anjel, - ktoré ste na zemi niekomu darovali. Čas beží, blízko je ten čas, o ktorom hovorí apoštol v liste Galatským. Čas žatvy. Čas, keď zastaneme pred súdnou stolicou Kristovou. Tam sa nás okrem iného spýtajú aj na konanie dobra. Nezabudni na to ani dnes. Snaž sa, neochabuj v konaní dobrého. I napriek zlému svetu. Pozri, čo o tom píše apoštol Pavel v liste Efezským 2,10.