Slovak Czech English German Polish

Sobota, 01. januára 2000

Kiež by bol všetok ľud Hospodinov samí proroci; kiež by dal na nich Hospodin svojho ducha! „Pán farár sú prorok. Oni mi to predpovedali,“ – vyznala stará žena pripútaná na lôžko. Niekoľko rokov pred ochorením ju totiž duchovný pastier varoval, že ak stále nemá čas chodiť do kostola, hoci už je na penzii, raz možno bude mať času až priveľa, a predsa nebude už môcť prichádzať na Služby Božie. Aj keď sa predpoveď splnila, nebolo to proroctvo v zmysle jasnovideckej vízie budúcnosti, ale v zmysle zvestovania Božej vôle. A to bola hlavná úloha prorokov. Kiež by Boží ľud tvorili samí proroci. Kiež by sme všetci hľadali a skúmali Božiu vôľu a usilovali sa žiť v súlade s ňou. Ale nie každé proroctvo je pravé. Nie každý výklad znamení Božej vôle je správny. Vždy boli aj falošní proroci, ľudia neraz vlastné chcenie pokladajú za Božie vedenie. Pánovu vôľu rozpoznávame podľa toho, že sa zhoduje s Duchom Svätého Písma, Duchom lásky a pokojnej rozvahy. Treba nám skúmať Bibliu, aby Slovo Božie mohlo byť skutočne prameňom našej viery a pravidlom života. Ak všetko, čo budeme hovoriť a konať v novom roku, sa bude diať v mene Pána Ježiša, nemôžeme sa pomýliť. Vierou Ho spoznávajme, s odvahou sa zverme v novom tisícročí Jeho vedeniu! Po celý ďalší život budeme nachádzať dosť dôvodov k vďake Bohu Otcovi za všetko.