Slovak Czech English German Polish

Utorok, 25. januára 2000

Prečo majú hovoriť pohania: Kdeže je ich Boh? Náš Boh je však v nebesiach, všetko robí podľa svojej vôle. Náš Boh. Aký je náš Boh? Je neviditeľný, ale poznateľný. „Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Syn Boží, ktorý je v lone Otcovom, ten Ho známym učinil!“ (J 1,18) „Náš Boh je láska, dáva svojho jednorodeného Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy“ (1J 4,8.10). Pravé poznanie Boha nespočíva vo vyslovení slova Jahve, či Jehova, ani v opakovaní Pane, Pane, ale v zjednotení sa s Ním, s Jeho vôľou, s Jeho bytosťou. - Kde je náš Boh? Náš Boh je v nebesiach, všetko robí podľa svojej vôle. Nebesá nie sú ohraničený priestor vo vesmíre, ale Božia svätosť a vyvýšenosť nad viditeľným i neviditeľným svetom. Večný život je existencia v Božej prítomnosti a svätosti. Začína vo chvíli, keď sme prijali Pána Ježiša za svojho Spasiteľa a Pána. Kým sme v tele na tomto svete, nemôžeme naplno byť v nebi. Keď sa pominie čiastočné, príde dokonalé. - Pohania sa vždy budú vysmievať a žiadať dôkazy Božej existencie, no nie preto, že chcú poznať pravého Boha a Toho, ktorého On poslal na svet – Pána Ježiša Krista, ale aby pomýlili veriacich a oslabili ich dôveru. Nedajme sa pomýliť! My vieme, Komu sme uverili a v Kom je naša budúcnosť. Náš Pán a Spasiteľ sa iste aj dnes osvedčí pri nás ako živý a mocný Pán, ak má k dispozícii naše srdce.