Slovak Czech English German Polish

Sobota, 29. januára 2000

Gideon im odpovedal: Nebudem nad vami panovať... Hospodin bude panovať nad vami. Náš Pán a Kráľ. Mnohým lichotí ponuka ľudí, aby sa stali ich pánmi, kráľmi, prezidentmi, cisármi. Sú ochotní za tento titul obetovať celý svoj majetok. Vo volebnej kampani použijú aj nedovolené a neslušné spôsoby. Gideon odmietol ponuku mužov Izraela, keď mu ponúkli trón panovníka. „Hospodin bude panovať nad vami.“ Je to hlboká pokora pred Bohom a zároveň výzva poddať sa Bohu ako najvyššej autorite. Vieme, že len do času Samuela zostal Izrael bez kráľa. Vynútil si u Samuela, aby pomazal Saula za prvého kráľa nad Izraelom (1S 8 kap). Pán Boh dovolil Samuelovi vyhovieť vôli ľudu, aby poznal nedokonalosť zemských vladárov. Lepší je aj nedokonalý ako žiaden zemský vladár. - Vzťah k zemskej vrchnosti musel riešiť aj Pán Ježiš pri platení dane cisárovi. Povedal: „Dávajte cisárovi, čo je cisárovo, čo je Božie Bohu“ (Mk 12,17). Apoštol Pavel píše: „Každá duša poddaná buď nadriadeným vrchnostiam“ (R 13,1). To však neznamená slepú poslušnosť, lebo pre kresťana platí, že „viac treba poslúchať Boha ako ľudí“ (Sk 4,19), ak by vrchnosť žiadala od neho prestúpenie Božích prikázaní a konať proti vlastnému svedomiu.