Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 31. januára 2000

Musím znášať hnev Hospodinov, lebo som sa prehrešil proti Nemu. Láska Božia zahŕňa v sebe i skutočnosť, že keď hrešíme, Pán Boh nás napomína a tresce (Heb. 12,6). A keď sa úprimne kajáme, odpúšťa nám naše previnenia. – To je Božia pedagogika, ktorá sleduje naše napredovanie a našu spásu. V tomto vedomí vyznáva prorok Micheáš hriechy svojho národa pred Hospodinom. - Pre pedagógov sú najťažšími prípadmi žiaci, ktorí sa sústavne dopúšťajú priestupkov, neplnia si svoje povinnosti, pri napomínaní sa smejú a stávajú sa k nemu cynickí (Pr 13,18). Hrešiť proti Pánu Bohu, klamať Ho a ignorovať, svoje zlé činy ospravedlňovať, znamená len pridávať k svojim hriechom ďalšie. Je to scestie, na ktorom sa krok za krokom vytráca Božie požehnanie. Osudy jednotlivcov i národov sa podstatne zmenili, keď konali pokánie. Biblia nám hovorí o hriechu kráľa Dávida a učeníka Petra, ktorí v pravom pokání našli milosť a nápravu života. Ich život nadobudol cenu a Božie požehnanie sa k nim vrátilo. Možno pri čítaní týchto riadkov aj tebe Duch Svätý pripomína nejaký hriech. Ako sa zachováš? (Pr 28,12; 1J 1,9-10).