Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 03. februára 2000

Hospodin, tvoj Boh, ťa požehnal pri každom diele tvojich rúk. Čítal som o kresťanoch na ostrove Haiti, že žijú veľmi skromne, ale že sú veľmi štedrí. Sú šťastní, keď sa môžu podeliť s tým, čo majú. Držia sa porekadla: Keď dnes niečo mám, ochotne sa podelím s druhým. Keď zajtra nebudem mať nič, podelí sa so mnou ten, čo niečo bude mať. Kresťanská štedrosť sa zakladá na dôvere v Pána Boha. Kto štedro dáva, vie, že o jeho potreby sa stará Boh. Kresťania v Makedónii boli chudobní, a predsa prekvapili ap. Pavla zbierkou pre veriacich v Jeruzaleme (2K 8,1-5). Pavel ich dal za vzor Korinťanom a pri tom zdôraznil, že ochotného darcu Pán Boh miluje a že cez našu štedrosť sa šíri okruh Božieho požehnania. Požehnaní sú tí, ktorým sa dostáva pomoc, ich viera je posilnená, ďakujú Pánu Bohu, že ich neopustil a modlia sa za svojich darcov. Pán Boh sa so záľubou pozerá na štedrého darcu, má ho v láske a bohato ho odmeňuje (Pr 11,24-25). Kostoly, modlitebne, školy, domovy diakonie, charitatívne domy, misijné stanice nerastú zo zeme ako stromy v lese. Povstávajú z obetí ochotných darcov.