Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 09. apríla 2000

Neutláčajte vdovy ani siroty, cudzincov ani chudobných. Skutky milosrdenstva môžeme robiť všetci. Nie sú závislé na majetku, schopnostiach alebo inteligencii. Sú to obyčajné skutky úprimne vykonané a úprimne prijímané. Nemáme žiadne ospravedlnenie pre to, aby sme si nevšímali tých, ktorí majú veľké potreby. Túto zodpovednosť nemôžeme prenechať cirkvi alebo vláde. Ježiš žiada osobnú zaangažovanosť v starostlivosti o potreby iných (Iz 58,7). Milosrdná láska k ostatným oslavuje Boha, pretože odráža našu lásku k Nemu. Ježiš ťa volá, aby si aj dnes pomohol niektorému z Jeho najmenších, ktorí na tvoju pomoc čakajú.