Slovak Czech English German Polish

Piatok, 21. apríla 2000

Udeľ nám pomoc proti utláčateľom, lebo pomoc ľudská je márna. Žalmista videl Hospodinovho pomazaného v ohradenom meste, ktoré je v rukách nepriateľov Boha, Edomu, ale v tom meste je pomazaný a čaká na Božiu pomoc: odstrániť nepriateľstvo. Žalmista sa ešte domnieva, že stačí odstrániť protivníkov, nepriateľov. Kristus ide ďalej, On vie, že musia byť odstránené korene nepriateľstva. Dnes predpoludním alebo i večer prídeme do zhromaždenia ako tí, ktorí nanovo od Smrtnej cez Kvetnú nedeľu v prípravách zakotvili na Zelený štvrtok pri oltári a prijali Večeru Pánovu, a tak dnes na Veľký piatok i keď v neutíchajúcom hluku sveta, no s otvoreným srdcom čakáme na Pomazaného Mesiáša Krista a Jeho výrok po modlitebnom boji Getsemanskej záhrady: Pomáham vám, pretože nikto iný a žiadni iní vám nemohli pomôcť. Ste v mojich rukách a z nich vás nikto a nič nevytrhne. Kvôli tomu zomieram a na tretí deň vstanem z mŕtvych a povediem vás, svojím slovom a zasľúbením tam, kde budete vidieť Boha tvárou v tvár. Tam, kde nebude nepriateľstvo (Ef 2,16). To je Evanjelium! Skláňam sa pred velebnosťou slávy, mlčím a počúvam…