Slovak Czech English German Polish

Streda, 26. apríla 2000

Požehnám ťa ... tak staneš sa požehnaním. Kristus je vzkriesený! Povolaním Abraháma sa začínajú dejiny spásy. Prvých 11 kapitol v Biblii nám síce hovorí o pádoch človeka a Božej záchrane, ale aj o Božom hneve. Od momentu, keď Hospodin povolal Abraháma a tento neodmietol pozvanie, ale poslúchol Boží hlas, môžeme sledovať líniu Božieho zachraňujúceho diela až dodnes. Centrálnou udalosťou v dejinách spásy je Golgota a následne prázdny hrob. Zasľúbením požehnania Abrahámovi Boh obnovuje požehnanie, ktoré dal Adamovi a Eve (1M 1,27.28a). Hriechom človeka sa porušilo toto požehnanie. Boh sa cez Abraháma opäť priznáva k ľuďom a sľubuje požehnanie celému národu. Cez golgotský kríž a prázdny hrob sa Pán Boh priznáva ku všetkým ľuďom, nie iba k určitému národu (Sk 1,8). Priznáva sa aj ku mne, aj ku tebe. Priznáva sa, lebo chce, aby sme mali život, chce, aby mnohí mali život, lebo nato Kristus prišiel. On nechce, aby toto požehnanie zostalo iba v kostoloch, iba v našich životoch. Chce, aby sa dostal do posledných končín zeme. Chce, aby zvesť o kríži, prázdnom hrobe a večnom živote počuli všetci. Dennodenne sa priznávajme k tomuto požehnaniu, aby zasľúbenie Ducha bolo aj na nás viditeľné. Kristus skutočne vstal z mŕtvych, a tak aj nás zakomponoval do dejín spásy a chce, aby sme sa podelili o túto skutočnosť s inými.