Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 27. apríla 2000

Hospodinov anjel táborí vôkol bohabojných a vyslobodí ich. Kristus je vzkriesený! Kristus zachraňuje. Spomeňme si na Biblické pašiové texty, ktoré sme čítali na Kvetnú nedeľu. Kristus prichádza ako kráľ, nie tak, ako si to svet predstavuje. On si nechce vydobyť kráľovstvo mečom – On kráľovstvo prináša. Rovnako ako pred ukrižovaním, tak aj po vzkriesení a aj dnes svoje kráľovstvo nevnucuje, ale ponúka, kto ho prijíma, toho zachraňuje. Kráľ Dávid poznal, že Hospodin postavil stráž ku každému, kto ho v bázni vzýva. Aj apoštoli poznali, že Hospodin neopúšťa tých, čo sa Ho boja. Jeho anjel stojí a zachraňuje tých, čo prijali Ježiša ako kráľa. Satanov anjel chce zničiť Božie dielo a robí to násilným spôsobom. Navonok sa zdá, že diabol je silnejší, že dielo Božie je už zmarené. Ale Hospodin svojich zachraňuje. Anjel Pánov, keď zachraňuje, nerobí chaos, ale nastoľuje pokoj a poriadok. My sme tiež pozvaní zvestovať, že Ježiš Kristus je tu pre každého. Očakávať môžeme chaos a posmech a pokus o ničenie Božieho diela. Navonok sa možno bude zdať, že nemá význam pokračovať. Ale Kristus vstal z mŕtvych pre všetkých a Božie zasľúbenie je stále aktuálne: Hospodinov anjel táborí vôkol bohabojných a vyslobodí ich.