Slovak Czech English German Polish

Sobota, 13. mája 2000

Tak pozná každé telo, že ja som Hospodin, tvoj Vysloboditeľ a tvoj Vykupiteľ. Ústredným pojmom obidvoch dnešných hesiel je vykúpenie. V Starej Zmluve pod vykúpením rozumeli predovšetkým oslobodenie v sociálnej oblasti, zaplatenie výkupného za zajatcov či otrokov, vyvedenie z útlaku nepriateľa, záchranu v biede či nemoci. Keď Jób vyznáva svoju vieru vo Vykupiteľa, ktorý sa postaví nad jeho prachom, je tu už tušenie vzkriesenia. Aj apoštol Peter používa pojem vykúpenia na označenie oslobodenia spod moci hriechu, diabla a smrti mocou obeti Pána Ježiša. Jeho súčasníci mali biedny život otrokov denne pred očami, preto vedeli dobre pochopiť úžasný význam vykúpenia pre každého vykúpeného otroka, aj jeho následnú vďačnosť vykupiteľovi. Neraz takýto oslobodený otrok z vďačnosti dobrovoľne slúžil svojmu vysloboditeľovi až do smrti. Apoštol Peter píše: „Veď viete, že ste boli vykúpení...“ Vieme aj my, z čoho sme boli vykúpení, a za akú obrovskú cenu? Či nemá byť aj naše srdce ustavične vďačné nášmu Vykupiteľovi Pánu Ježišovi, či nemáme aj my z vďačnosti slúžiť Jemu po celý život?