Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 14. mája 2000

Blahoslavený muž, ktorý svoju nádej skladá v Hospodina. Dnešná nedeľa má latinský názov Jubilate, plesajte! Mnohí ateisti sú presvedčení, že veriaci ľudia nemajú dôvod k plesaniu, k radosti, veď sa vzdali svetských radovánok a rozkoší. A zatiaľ Božie deti sa vedia radovať každý deň, aj uprostred skúšok. Veď svoju nádej zložili v Hospodinovi, Pánovi neba i zeme, Otcovi, ktorý ich miluje nehynúcou láskou. „Ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal Ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s ním všetko?“ (R 8,31). To „všetko“ sa vzťahuje na naše potreby tu na Zemi. Náš Otec vie, čo všetko potrebujeme, a dá nám to v pravý čas. Čo nám napriek naším prosbám nedá, to zrejme nepotrebujeme. Ale On nám dá všetko aj vo večnosti, všetko, čo nám pripravil Pán Ježiš, čo ľudské oko nevidelo... Preto môžu mať Božie deti nádej aj v najťažších podmienkach, dokonca aj mučeníci na popraviskách, veď smrť je im vstupnou bránou do nebeského domova. V tejto nádeji plesajme, a to nielen dnes. A ďakujme!