Slovak Czech English German Polish

Piatok, 19. mája 2000

Beda mi, som stratený, lebo som mužom nečistých perí a bývam uprostred ľudu nečistých perí. Prorok Izaiáš pri pohľade na Božiu moc a slávu musel nad sebou zvolať „beda“. Čo môžeme povedať my, keď sa stretávame s Božím slovom? Keď nachádzame hĺbku Božej múdrosti, veľkosť Božej lásky k človeku, keď objavujeme krásu a význam zasľúbení? Čo môžeme povedať na svoju obranu, keď vidíme svoju zúboženosť, hriech a ľahostajnosť k tomu, čo nám hovorí Boh? Ak sme aspoň trošku úprimní, mali by sme povedať to, čo Izaiáš: „Beda mi, som stratený...“ A napriek tomu nás Boh povoláva. V Ježišovi Kristovi zobral našu biedu a hriech na seba. V Jeho diele vykúpenia sme boli obmytí, posvätení a aj ospravedlnení. Keď prorok Izaiáš videl, že ho Boh napriek biede a hriechu povoláva za proroka, povedal: Tu som ja, pošli mňa (Iz 6,8). Keď nám Boh skrze Ježiša Krista daroval odpustenie a život naplnený nádejou, prosme o silu, aby sme svoj život pochopili ako príležitosť slúžiť Bohu s vďačným a úprimným srdcom. Uprostred svojich rodín, vo svojom okolí, všade, kde sme postavení, konajme s láskou svoje poslanie.