Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 22. mája 2000

Hospodine, neopusti ma! Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa! Nášho života sa dotýkajú ťažké životné skúsenosti: choroby, ťažkosti, súženia. Niečo sa dotýka našej cti. Iné zraňuje naše city. Niečo prináša slzy a bolesť. Vtedy sa nám zdá, akoby Boh bol ďaleko od nás! I keď opak je pravdou, lebo Hospodin je blízko. Jeho rameno nie je vzdialené. To vierou vedel aj žalmista, aj Mojžiš. Preto jeden v súžení prosil Hospodina: „Neopusť ma!“ Druhý v dôvere v Boha vykročil aj s ľudom Božím do neznáma napriek faraónovmu hnevu. Vedz, že ten istý Boh je blízko aj pri tebe. Tvoje ťažkosti mu nie sú vzdialené, ani neznáme. Ver, že ide aj s tebou, aby ti pomohol a zachránil ťa. Modli sa preto ako žalmista: „Hospodine, nevzďaľuj sa odo mňa!“