Slovak Czech English German Polish

Sobota, 27. mája 2000

Hovorte medzi pohanmi o jeho sláve, o jeho divoch medzi všetkými národmi. Božou vôľou je, aby všetci ľudia boli spasení. Aby nikto nezahynul. K tomuto cieľu Pán Ježiš vyslal apoštolov kázať evanjelium „po celom svete všetkému stvoreniu“ (Mk 16,15). Kristovým apoštolom dnes môžeš byť aj ty. Aj medzi tvojimi kamarátmi, spolužiakmi, spolupracovníkmi, príbuznými a známymi je dosť „novodobých pohanov“, ktorí potrebujú počuť o „Božej sláve, o Jeho divoch medzi všetkými národmi.“ Aby počuli a uverili. A veriac, aby boli zachránení z hriechu, smrti, moci diabla i večného zatratenia. Pros preto o silu k svedectvu. Nehanbi sa za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu!