Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 28. mája 2000

Hospodin svojou láskou a súcitom ich vykúpil, a dvíhal ich i nosil po všetky dávne dni. Máme milostivého, milujúceho a súcitného Boha Otca. Dokázal nám to vo svojom Synovi, Pánovi Ježišovi Kristovi, jeho obeťou za nás a za naše hriechy, keď zomrel na dreve golgotského kríža. „Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil“ (J 3,17). Keď Boh miloval aj teba prv, ako by si ty miloval – milovala Jeho, neprestaň Ho nikdy v modlitbe chváliť, velebiť, oslavovať a ďakovať Mu za Jeho milosť, lásku a milosrdenstvo k tebe, tvojej rodine i všetkým ľuďom tohto sveta. Keď zablúdiš na cestách tohto sveta, spomeň si, že tak ako národ izraelský Boh „svojou láskou a súcitom vykúpil a dvíhal a nosil po všetky dávne dni“, tak bude vykupovať, dvíhať a nosiť aj teba vždy, keď znovu pozdvihneš svoj hlas k Nemu v úprimnej modlitbe.