Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 05. júna 2000

Len sa bojte Hospodina a slúžte mu verne a z celého svojho srdca; veď vidíte, aké veľké veci učinil s vami! Samuel stojí uprostred ľudu v čase, keď sa končí jeho služba. Jeho príhovor má testamentárnu hodnotu. Chce odovzdať Izraelitom ako veľkej rodine Božích ctiteľov to rozhodujúce, čím aj on sám žil a nadobudol presvedčenie o pravdivosti svojho vyznania. Možno máš deti, vnúčatá, najbližšiu rodinu. Čo im chceš odovzdať ako testament? Aké zrno múdrosti, poučenia i napomenutia? Samuel orientuje mysle Izraelitov na duchovnú oblasť. Pripomína: mať najvyššiu úctu k Hospodinovi a slúžiť mu verne, z celého srdca. Toto napomenutie nič nestratilo zo svojej aktuálnosti. Nemožno dať ani nastupujúcej generácii povzbudivejší program, ako je úplné odovzdanie sa do rúk nebeského Pána. Táto požiadavka je o to oprávnenejšia, lebo poznáme vykupiteľskú obeť Božieho Syna, ktorá nás očisťuje zo všetkých hriechov a upravuje pohľad do budúcnosti v nádeji. I my hľadíme s učeníkmi za odchádzajúcim Ježišom a ďakujeme Mu za dielo záchrany.