Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 08. júna 2000

Hospodine, Pane, nezahub svoj ľud a svoje vlastníctvo, ktoré si vykúpil svojou veľkou mocou. Keby sme sa rodičov opýtali, čo považujú za najväčší dar, iste by bez váhania odpovedali: Nuž svoje deti. V deťoch otec i matka vidia najväčší dar, ktorý od Hospodina prijali. Láska k deťom vie preklenúť aj mnohé ich nedostatky. Nie vždy si dostatočne uvedomujeme, že sme deti nebeského Otca, ktorý nás má všetkých rád. Nie vždy dokážeme nájsť k Nemu vzťah a uvedomiť si, čo On pre nás znamená. Naša neposlušnosť často prekonáva medze a vyúsťuje v svojvôľu. Predstavujeme sa, ako deti hodné spravodlivého trestu. Pán Boh je však veľmi zhovievavý voči nám. Znamenáme pre Neho veľkú hodnotu. Až takú, že bol ochotný poslať svojho Syna na Golgotu s úmyslom: Vyslobodiť nás z hriechov a zabezpečiť dedičstvo večného života. Tak môže konať len milujúci nebeský Otec, plný odpúšťania v nádeji, že sa aj my mocou Svätého ducha prebudíme k novému životu a svojou poslušnosťou potvrdíme, že sme naozaj Božie deti.