Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 11. júna 2000

Izrael, čo žiada teraz od teba Hospodin, tvoj Boh? Len to, aby si sa bál Hospodina, svojho Boha, aby si chodil len po Jeho cestách, aby si Ho miloval, aby si slúžil Hospodinu, svojmu Bohu, celým srdcom a celou dušou. Častokrát počujeme otázku, alebo sa i sami pýtame: Ako splniť Božiu vôľu? Ako chodiť po Jeho cestách? Ako Ho milovať z celej sily, mysle a srdca? Ako dosiahnuť dokonalosť Jeho lásky a milovať svojho blížneho ako seba samého? Pán Ježiš ako by bol počul tieto otázky a solidarizuje sa s neistotou a slabosťou človeka. Pred svojím nanebovstúpením zasľúbil: Pošlem vám Ducha radcu – On vás poučí a uvedie do všetkej pravdy (J 16,5-15). Stalo sa. Tretia osoba Trojice – Duch radca (a Tešiteľ) prenikol človeka i človečenstvo. Určil smer žitia i spolužitia – po cestách Hospodinových. Roznietil lásku k Hospodinu i k blížnym. Urobil človeka schopným viesť iného dobrým príkladom. Motivovať iných - nielen poznať, ale aj plniť Božiu vôľu. Preto Deň päťdesiaty vidíme ako korunu formovania cirkvi, ako vdýchnutie Ducha do priehrštia ešte neživého spoločenstva, k oživeniu cirkvi, ako svetla a soli ľudskej histórie.