Slovak Czech English German Polish

Streda, 14. júna 2000

Krajina, krajina, krajina, počuj slovo Hospodinovo! Krajina, krajina, čo počúvaš, čím sa zapodievaš, ak nie slovom Hospodinovým? Na akom základe stojíš, ak nie na Kristovom? Čo obohacuje tvoje vnútro, ak nie Jeho ponaučenie? Prorok Jeremiáš dobre vedel, čím žije Jeruzalem, izraelský národ a jeho vládcovia. Avšak nebolo to živé slovo Hospodina. Preto sa národ dostal do zajatia, v ktorom nevýslovne trpel. Slovo proroka varuje aj našu krajinu, mestá, dediny, domácnosti, aby neupadli do zajatia, zovretia terajšej doby. (O tom bližšie v 2Tim 3,1-9.) Nie je na škodu človeka, ak sa zaujíma a nadchýna pre nové veci. Ak chce žiť ľahšie v dnešnom svete, nesmie zaostávať. Ale je treba si ujasniť v srdci, čo je prvoradé. Podobne ako apoštol Pavel: „Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu. A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácnu známosť o Kristovi Ježišovi, svojom Pánovi, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal“ (F 3,7-8). Zaoberať sa a žiť slovom Kristovým nie je v dnešnej dobe ľahké, ale je veľkým ziskom. Pretože len slovom Kristovým zdoláme všetky vlastné prekážky, pokušenia terajšej doby a náš zisk je v tom, že zostaneme aj vnútorne bohatí a posilnení. Chceli by sme viac? Myslím, že to stojí za to - vybrať si za prioritu slovo Kristovo, predovšetkým ním sa nechať naplniť a čerpať v živote. - Prosme dnes s Mojžišom: „Nasýť nás ihneď zrána svojou milosťou, aby sme po všetky svoje dni radostne plesali“ (Ž 90,14). Nasýť nás ihneď zrána slovom Kristovým, nech v nás bohato prebýva, aby sme v Jeho sile zvíťazili nad zlostníkom.