Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 15. júna 2000

Vyveď ma zo žalára, aby som chválil tvoje meno! S čím ste dnes vstali? Je to túžba po radosti, túžba vidieť Ježiša v svojich rozhodnutiach, konaní? Alebo vašu myseľ zatemňuje skôr nechuť, zronenosť, skepsa? A skutočne, ak jestvuje nejaká prekážka, obava, problém, nedarí sa oslavovať Hospodina ani pri najlepšej vôli. To dokáže iba ten, kto prosí a zároveň dostáva zmocnenie i silu. Oddaný, veriaci Ježišovi, ktorý aj v okolnostiach utrpenia chváli Hospodina. Ak vám niečo bráni radovať sa v Hospodinu, odovzdajme to jemu, On vie, čo s tým má urobiť, ale vytrvalo volajte a proste so žalmistom: “Vyveď ma zo žalára, aby som chválil Tvoje meno.” Vyveď ma z úzkosti, strachu, hriechu, obáv, aby som bol vyslobodený z toho otroctva, ktoré ma zaväzovalo a bránilo chváliť Ťa. Ako dobre padne našej viere vždy nové svedectvo našich blížnych, v ktorom vyslovujú: bol som nešťastný, ale Hospodin mi pomohol, sňal zo mňa bremeno ťarchy. Až teraz cez obavy, otroctvo utrpenia stal som sa skutočne slobodný pre Neho, chválim Ho a oslavujem, že pri mne dokázal svoju veľkosť, chcem Mu slúžiť do konca života a svedčiť o Jeho zázrakoch všetkým. A o to nám má ísť v našom ľudskom snažení: 1. Dať sa oslobodiť z otroctva. 2. Ďakovať za to Pánovi a chváliť Ho. 3. Slúžiť všetkým, ktorí žijú okolo, svedectvom o Božej veľkosti.