Slovak Czech English German Polish

Sobota, 17. júna 2000

Syn môj, zachovávaj prikázanie svojho otca a nepohŕdaj poúčaním svojej matky. Aké vhodné slovo aj deťom, aj rodičom. - Vodič auta, ak sa chce niekam dostať, musí bezpodmienečne rešpektovať pravidlá a značky, ktoré sú vedľa cesty. Určujú mu smer jazdy a varujú pred nebezpečenstvom. Vodič si všíma aj iné autá, aby sa navzájom neohrozovali. Bez značiek a pravidiel by havaroval. A taktiež deti a rodičia, ak nechcú havarovať a utrpieť trvalé zranenia, pomôže im slovo, ktoré k nim dnes prehovára. Ako značky na ceste sú pre šoféra pomocou, tak isto pre deti a rodičov je Božie slovo, prikázania, napomenutie a láska, určovateľom vzájomných vzťahov. Ak deti rešpektujú 4. prikázanie:„ Cti si otca a matku, aby si dlho žil na zemi“, (ktoré Dr. M. Luther vysvetľuje: “Máme sa Pána Boha báť a milovať Ho, aby sme svojich rodičov nepotupovali a nehnevali, ale aby sme ich ctili, im slúžili, ich poslúchali, milovali a veľmi si ich vážili”), a ak rodičia rešpektujú 1. Božie prikázanie, žijú medzi sebou v rodinnom súlade. Mnohokrát rodičov hnevá, že ich deti neposlúchajú. Ale ako môžu rodičia požadovať poslušnosť od svojich detí, keď oni sami nezotrvávajú v poslušnosti voči Božím prikázaniam a Božej vôli. V najhlbšej poslušnosti voči Bohu sa skrýva aj poslušnosť detí. Až vo svetle prvého Božieho prikázania je možné rozumieť štvrtému. Úcta a vážnosť voči Bohu, nás naučí úcte aj voči ľuďom.