Slovak Czech English German Polish

Sobota, 08. júla 2000

Tak sa vrátia tí, ktorých Hospodin vyslobodil... Dosiahnu radosť a veselosť, zmizne žiaľ a úpenie. Túžbou väčšiny ľudí na tomto svete je, aby mohli byť úplne slobodní. Slobodní od príkazov, zákazov, odkazov, povinností, aby jednoducho mohli robiť to, čo sa im bude chcieť a páčiť. A Biblia, Božie slovo nám dáva návod, ukazuje cestu, ktorou sa skutočne môžeme stať slobodnými: „Keď vás teda Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní.“ To sú slová Ježiša Krista, ako ich poznačil evanjelista Ján (8,36). Po tomto vyslobodení, ktoré je nám ponúkané v Ježiši Kristu nás už nebudú trápiť ani príkazy, ani zákazy, ani povinnosti. Oni tu stále budú, ale my ich tak nebudeme vnímať. Budeme vedieť, že to je naša úloha, ktorú nám dal Pán Boh pre tento dočasný život. A v Pánu Ježišovi Kristovi nájdeme vždy prístav pokoja a radosti, napriek tomu, že okolo seba stále budeme vidieť množstvo žiaľu a utrpenia. - Možno už veľmi dlho hľadáš tú skutočnú slobodu pre svoj život. Dnes ti je predkladaná sloboda, ktorú našli mnohí v Bohu, v Pánu Ježišovi Kristovi. Každý môže vyskúšať, či aj slová dnešných biblických textov sú pravdivé - na svojom vlastnom živote. Nezabudnime: keď vás Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní!