Slovak Czech English German Polish

Sobota, 22. júla 2000

Ak nebudete poslúchať hlas Hospodinov..., vtedy ruka Hospodinova bude proti vám, ako bola proti vašim otcom. Mrzí nás, keď cítime, že sme sa niekoho dotkli, a on sa k nám správa chladno, ľahostajne alebo nepriateľsky. Niekedy sa nepriatelia nájdu aj bez nášho pričinenia, a to pre úspech, ktorý máme, či pre naše presvedčenie. A to nás mrzí ešte viac. No dnes sa dozvedáme, že okrem nepriateľov z radov ľudí môžeme mať oveľa väčšieho nepriateľa, a to Boha. Je to hrozné, keď Boh sa človeku stane nepriateľom. To sa na prvý pohľad nezhoduje s tým, o čom nám hovorí evanjelium, že Boh poslal svojho Syna, aby neodsúdil svet, ale aby ho spasil, že Kristus prišiel, aby nikto nezahynul, ale mal večný život. Ale všimnime si, kedy je Boh proti človeku, kedy je nepriateľský proti svojmu stvoreniu. Vtedy, keď si to človek zaslúži, keď Boha neposlúcha, keď nerešpektuje Jeho nárok na život, keď vytrvalo odmieta Jeho milosť a lásku. Vtedy je ruka Hospodinova proti nemu. No nepovedali by sme všetko, keby sme pri tomto ostali. Lebo všetko toto sa môže zmeniť. Stačí len tak málo. Nie vznešené slová, ani zachovávanie zvykov, ale pravá vnútorná premena človeka. Obrátenie sa k Bohu. A Boh sa stane naším priateľom. Naším najlepším priateľom. A dá nám silu, aby sme zachovávali Jeho prikázania.