Slovak Czech English German Polish

Piatok, 28. júla 2000

Hospodin svoj ľud nezavrhne, dedičstvo svoje neopustí. História kresťanstva je úzko spätá s politickými mocipánmi. Je to krvavá história. Boží muži stáli v opozícii proti kráľom, cisárom, despotom. A neraz platili svojím životom. Aj život Jána Krstiteľa sa násilne skončil počas hostiny pri narodeninách Herodesa. Ako zomierali martýri kresťanstva? S vedomím prehratej bitky? A či s víťaznou vierou: Hospodin dedičstvo svoje neopustí. Boh nezavrhne svoj ľud. Ježiš zdieľal údel Jána Krstiteľa. Ale mocní tohoto sveta nakoniec pochopili, do koho bodli. Predsa si zvíťazil, Galilejský! Proti všetkému zlu a násiliu vo svete, len jedno jediné môže svetu pomôcť a svet zachrániť: obrátenie a viera v posolstvo Syna človeka. Lebo kto by stratil život pre Krista, zachráni si ho.