Slovak Czech English German Polish

Piatok, 04. augusta 2000

Bojme sa Hospodina, svojho Boha, ktorý v pravý čas dáva pŕšku, jesenný i jarný dážď, zachováva nám týždne, určené na žatvu. V čase, keď prišiel Izrael do zasľúbenej zeme, žili tam ľudia, ktorí nepoznali Hospodina, ale uctievali modly, lebo si mysleli, že úrodu dostávajú od nich. Žiaľ, Izrael postupne preberal náboženstvo Kanaáncov. Zabudol na Hospodina a uctieval kanaánske božstvá, baalov. Proroci, vidiac ohrozenie pravej viery, ostro vystupovali proti takémuto bludu a zvestovali, že nie Baal, ale Hospodin je vládcom neba a zeme. Jedine Hospodin je Darcom darov. Jeho ľud Ho má uctievať s bázňou a vďačnosťou. Milý čitateľ, nežiješ aj ty v “kanaánskom prostredí”? Neobklopujú aj teba “Kanaánci”? Nemáš aj ty svojich “baalov”? - Tak vypočuj si Božie slovo! Nezabúdaj na Hospodina! On je Vládcom nad všetkým. On ti dáva dary. On ti chce dať aj dnes svoje požehnanie. Chváľ Ho vďačným srdcom. “Chvála Tebe, Bože náš, chvála Tebe na výsosti, za všetko, čo darom dáš, láska Tvoja hojne hostí, chvála, chvála, chvála Ti, Darca v daroch bohatý”(ES 343,1).