Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 07. augusta 2000

Boh sám rozprestrel nebesá a kráča po vysokých vlnách mora. On učinil Veľký voz i Orion, Plejády i súhvezdia južnej oblohy. Jób vo svojej reči dáva odpoveď Bildadovi. Vo svojom príhovore jednému z troch priateľov hovorí o Bohu, ako o Stvoriteľovi. Jeho odpoveď je zároveň mocným vyznaním i svedectvom, že verí v Boha Stvoriteľa. Je to oslovenie pre nás dnes. Iste stále platí to známe Ježišovo - učte sa odo mňa! Ale aj Jób je pre nás vzorom vo viacerých oblastiach. Tak sa mnohému môžeme aj od neho naučiť. Čo konkrétne? Aby naše slová, odpovede, naše reči boli zároveň aj vyznaním. Aby to, čo hovoríme, vždy dokazovalo, v koho veríme, kto je naším Pánom. Ide o naše osobné svedectvo viery v Boha Stvoriteľa, ktorý nás sformoval. Nielen nás, ale aj svet, v ktorom žijeme. Francis Bacon v diele O ateizme, si kladie otázku - prečo Boh neurobil zázrak, ktorým by ateizmus oficiálne vyvrátil? Ten istý autor si dáva aj odpoveď - dielo, ktoré stvoril, ateizmus samo popiera i vyvracia. Stvorené veci priamo odkazujú na Tvorcu - na to neviditeľné Bytie i neviditeľnú skutočnosť zároveň, a predsa takú reálnu, prítomnú i súčasnú. Nielen v mojom živote, ale určite aj v tom tvojom. Aj naše slovné prejavy, naše reakcie na okolie môžu, či mali by odkazovať na Toho, ktorý je nad nami. Potom nielen dielo živého Boha, ale aj naše duchaplné reči i skutky budú popierať a vyvracať ateizmus okolo nás taký rozšírený.