Slovak Czech English German Polish

Utorok, 08. augusta 2000

Vo všetkom budete kráčať tou cestou, ktorú vám vyznačil Hospodin, váš Boh, aby ste mohli žiť. Apoštol Pavel vo svojich listoch s veľkou obľubou písal o napodobňovaní. Niektoré verše môžeme citovať: “Preto vás napomínam: Napodobňujte ma” (1K 4,16). “A vy ste sa stali našimi aj Pánovými napodobňovateľmi, keď ste, hoci v mnohom súžení, s radosťou z Ducha Svätého, prijali slovo” (1Tes 1,6). Apoštol seba samého pokladá za vzor, podľa ktorého možno rozlíšiť pravdu od nepravdy - “Bratia, spoločne buďte mojimi napodobňovateľmi a pozorne si všímajte tých,... “ (F 3,17). Môžeme ešte citovať Ef 5,1-2: “Napodobňujte teda Boha ako milované dietky a žite v láske”. Deti veľmi radi napodobňujú svojich rodičov takmer vo všetkom. My, ako Božie deti, môžeme svojho nebeského Otca napodobňovať v Jeho láske k ľuďom. Také napodobňovanie Boha je prípustné, dovolené a Biblia nám ho dokonca odporúča. Nuž buďme ako tie deti a napodobňujme Boha v láske tak, ako apoštol Pavel napodobňoval samotného Krista. To je cesta, ktorú nám vyznačil sám Hospodin, náš Boh, aby sme mohli žiť. Je to cesta pre dnešný deň i pre tie budúce. Aká by bola naša pozemská cesta, ako by asi vyzerala, keby nebola poznačená láskou. Veď bez lásky sa žiť nedá, bez lásky jednoducho nemožno jestvovať.