Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 10. augusta 2000

Hlásajte, oslavujte a vravte: Hospodin zachránil svoj ľud. Vyššie citované texty medzi sebou úzko korešpondujú. Hospodin zachránil svoj ľud tak, že ho vykúpil skrze svojho Syna Ježiša Krista. Pán Ježiš Kristus dal to najlepšie a najcennejšie čo mal - svoj život, aby nás zbavil toho najhoršieho, čo sme mali a máme my - našich hriechov. Grécky pojem pre vykúpenie je apolytrósis. Ide čisto o právnický pojem, ktorý označoval výkup otroka. Otrok sa po svojom vykúpení dostal do celkom inej a novej právnej situácie a položenia. Už viac nepatril tomu, kto mal predtým na neho právo i nárok. V duchovnej oblasti - už viac nepatrí do oblasti smrti, prekliatia i pekla, ale je prenesený do kráľovstva Ježiša Krista. Apoštol o tom píše v liste do Kolos: “Vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna“ (1,6). To, čo sa stalo s nami, to predsa nemôžeme zamlčať. Bolo by to od nás vrcholne nezodpovedné, keby sme si to všetko nechali iba pre nás samých. S touto skutočnosťou oboznámte aj iných a povedzte, že aj pre nich je tá istá možnosť. Východisko je vždy v Ježišovi Kristovi. Veľkému nemeckému teológovi Karolovi Barthovi študenti položili otázku - Aké sú východiská vašej teológie? On odpovedal: Kristus žije, z tejto skutočnosti vychádzam vo všetkom. V živom Kristu je vykúpenie. Je to východisko pre tvoj život. I pre dnešný deň.