Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 21. augusta 2000

Hospodin... dvíha sa, aby vám prejavil milosrdenstvo. Čo môže čakať dieťa, ktoré sa previní? Trest od rodičov. Rodič nestrestá svoje dieťa preto, aby mu ublížil. Práve naopak, robí tak preto, aby ho vychoval, aby ho naučil, čo je dobré a čo zlé. Podobne koná aj náš nebeský Otec. Aj On nás neraz tresce, nie z hnevu a zloby, ale preto, lebo chce naše dobro. V knihe Prísloví sa píše: Syn môj, nepohŕdaj kázňou Hospodinovou a nech sa ti neprotiví Jeho trestanie, lebo Hospodin tresce toho, koho miluje, ako otec syna, ktorému chce dobre (Pr 3,11-12). A predsa tak často tam, kde by sme si zaslúžili trest, prichádza Božie odpustenie a milosrdenstvo. To preto, lebo Božia odpúšťajúca láska je väčšia, ako čokoľvek iné. Pred každým, kto úprimne vyznáva svoje viny a hriechy a ľutuje ich, sa dvíha Hospodin, nie preto, aby trestal, ale aby mu prejavil milosrdenstvo. Dokonca beží v ústrety tomu, kto sa vracia v pokání.