Slovak Czech English German Polish

Sobota, 26. augusta 2000

Moje ústa budú rozprávať o tvojej spravodlivosti, každý deň o tvojich spásnych skutkoch, aj keď ich neviem spočítať. Dá sa spočítať všetko to, čo sme dostali od Hospodina? Nie, nedá. Lebo keby sme šli do dôsledkov, vždy by sme museli povedať, že za všetko vďačíme Hospodinovi. Ako hovorí apoštol Jakub: „Len dobrý údel a len dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel.“ Je však jeden dar, ktorý je určený pre každého človeka a ktorému sa nič nevyrovná. Tým darom je Božia láska. Z lásky stvoril Pán Boh tento svet. Z lásky tento svet udržuje napriek tomu, že človek v ňom neobstál a zhrešil. Z lásky ponúka človeku odpustenie a milosť. Volá nás z temnoty do svojho predivného svetla. Nás si vyvolil, aby sme toto Jeho svetlo šírili ďalej do sveta. Preto nemôžeme mlčať, ale slovom aj životom máme zvestovať Božie veľké skutky, aby svetlo Božej lásky videli aj tí, ktorí chodia v tme.