Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 21. septembra 2000

Nebojte sa potupy od ľudí a ich hanobenia sa neľakajte! Už prorok Izaiáš a po ňom tým viac Pán Ježiš pripravoval svojich verných nasledovníkov pre realitu sveta. Táto je charakteristická nenávisťou, potupou, hanobením alebo až prenasledovaním tých, ktorí sú spravodliví z Boha. Tí nosia v srdci zákon svojho Boha. S tou realitou sveta, nepriateľského Bohu i Jeho verným, museli a musia počítať veriaci kresťania všetkých čias. Aj my, žijúci na prelome tisícročí. Pán Ježiš nám pripomína aj príčiny tejto nenávisti. Nepriatelia Ho nenávideli skôr ako Jeho učeníkov, skôr ako nás. Preto, lebo On si nás vyvolil, a hoci žijeme vo svete, nepatríme svetu, ale patríme Jemu. A to už od svätého krstu. A keď Jeho hanili, striehli na Jeho slovo, prenasledovali Ho, to isté sa dostáva aj Jeho nasledovníkom. To všetko pre Jeho meno, pretože svet nepozná Boha – Otca, ktorý Ho poslal. V citovanom texte nielenže nám to predpovedal, ale nás aj blahoslavil. Byť Jeho verným nasledovníkom nie je pohodlná prechádzka ružovou záhradou! Nečakajme od sveta uznanie, slávu, výhody a privilégiá, ale skôr príkorie. Cez ne musíme prechádzať a dochádzať k blaženému stavu radosti a pokoja. Vtedy Duch slávy, Duch Boží spočinie na nás!