Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 24. septembra 2000

Zasadil som ťa sťa šľachetnú révu, samé pravé semä, ako si sa však zvrhla na cudzí divý vinič! Obraz vinice je v Biblii známy. V Starej zmluve znázorňuje Boží ľud, cirkev Izraela. Už prorok Izaiáš zaspieval pieseň o vinici (5 kap.). Očakával v nej dobré hrozno. Dom Izraela však sklamal, keď prinášal len trpčiaky svojej nevery. Preto aj prorok Jeremiáš konštatuje, že hoci bola zasadená šľachetná réva, pravé semä, zvrhla sa na cudzí divý vinič. Žalmista dopĺňa tieto zvesti, keď svedčí, že Hospodin túto révu presadil z Egypta do novej pôdy (Ž 80). Tam sa však zvrhla k modlárstvu, keď opustila Hospodina a otročila pohanským baalom. - V Novej zmluve obraz vinice patrí kresťanskej cirkvi. Pán Ježiš to vyjadril jednoznačne: Ja som vínny kmeň, a vy ste ratolesti (J 15 kap.). Na Jeho vinici, v cirkvi, môžeme prinášať dobré ovocie viery len vtedy, keď On bude prítomný v slove evanjelia a vo sviatostiach a my budeme s Ním trvalo duchovne spojení! Vtedy Ho budeme oslavovať, a Jeho meno nielen v nedeľu, ale vždy posväcovať! Nestačí len volať: Pane, Pane a pritom nežiť podľa Jeho vôle i príkladu. Nebuďme podobní mravne skazenému synovi, ktorý sa pýšil menom svojho slávneho otca. Správne mu priateľ povedal: Zmeň alebo svoje meno alebo svoj život, aby si svojou skazenosťou nehanobil meno svojho otca!