Slovak Czech English German Polish

Utorok, 26. septembra 2000

Nech je požehnaný Boh, ktorý poslal svojho anjela a zachránil svojich služobníkov, ktorí Mu dôverovali. Každý z nás už bol neraz „na dne“ - v situácii, keď sa zdá, že všetko sa na mňa rúti, že každý je proti mne, že niet nikoho a ničoho, čo by mi mohlo pomôcť. V takejto situácii je človek náchylný rezignovať, vzdať sa. No ten, ktorý má pevnú dôveru v Boha, ten rezignovať nemusí. Mnohí veriaci mohli zakúsiť pravdivosť výroku: „Keď je núdza najväčšia, pomoc Božia najbližšia“. Pevná dôvera v Boha nezlomila Danielových priateľov, ani keď im šlo o život. „Zdravý ľudský rozum“ by človeku v podobnej situácii radil poddať sa a ratovať si holý život. Ale oni radšej boli ochotní zomrieť, ako by sa mali previniť voči Hospodinu. Rovnako aj apoštoli a prví kresťania boli ochotní položiť svoj život na popravisku, ale zostali verní Bohu. A Boh sa dokázal ako predivný Záchranca. Poslal anjela do ohnivej pece a ochránil Danielových priateľov. Sám Nebúkadnecar, keď toto videl, velebil Boha. A Boh poslal anjela do väzenia, v ktorom bol Peter a vyviedol ho von. I my sa spoľahnime na Hospodina. On i vtedy, keď sme na dne, keď sme ohrození, je pripravený podať nám svoju pomáhajúcu ruku.