Slovak Czech English German Polish

Utorok, 05. septembra 2000

Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodina! Veríme v Ukrižovaného a vo Vzkrieseného. - Žalmista oslavuje Hospodina za Jeho mocné skutky: “Moja sila a pieseň je Hospodin, On sa mi stal záchranou” (v.14). Chce žiť pod Jeho ochranou (v.17). My poznáme vzkrieseného Pána ako Darcu nového života (J 10,10b). Prišiel medzi nás ako bezbranné Dieťa. Žil medzi svojimi súčasníkmi ako vzácny Učiteľ (Mt 7, 28-29). Vchádzal do Jeruzalema ako tichý a spásu prinášajúci Kráľ. Zástupy Ho vítali ako “Požehnaného Hospodinovho”. - Prichádza i teraz: Keď po Ňom túžiš, keď s dôverou prijímaš Jeho slovo, modlíš sa k Nemu, keď pracuješ vo svojom povolaní a prosíš o Jeho požehnanie, keď sa stretávaš s blížnymi a si ochotný poslúžiť im ako Jeho bratom a sestrám. - Boží Syn má slávnostný, mesiášsky titul “Syn človeka”. Prijal od svojho Otca “moc, slávu i kráľovstvo, aby Mu slúžili všetci ľudia” (Dan 7,14). Príde na našu Zem ešte raz na nebeských oblakoch, v Božej sláve. Povedal to Kaifášovi a členom najvyššej židovskej rady, keď Ho súdili. Keď príde, On bude Sudcom živých i mŕtvych. - Pripravujeme sa zodpovedne na toto stretnutie s Ním?