Slovak Czech English German Polish

Sobota, 09. septembra 2000

Nóach urobil všetko tak, ako mu prikázal Boh. Zodpovední rodičia prijímajú deti ako Boží dar. Chcú sa z nich tešiť. Nielen z maličkých, ale aj z dospievajúcich a dospelých. Ak ľutujú, že niektoré zo svojich detí “mali” (priviedli na svet), je to úžasná bolesť... O takej bolesti v Božom srdci čítame v 1M 6,6: “Hospodin oľutoval, že učinil človeka na zemi, a zabolelo Ho srdce.” Príčina? Veľká hriešnosť ľudí (v.5). Trest bol hrozný: potopa. - “Ale Nóach našiel milosť v očiach Hospodinových” (v.8). Ani Nóacha, ani nikoho z ľudí nepredstavuje Biblia ako dokonalého. Nóach však dôveroval Hospodinovi. Bezvýhradne Ho poslúchal. Aj pri stavbe korábu vo vnútrozemí, čo sa okoliu zdalo priam bláznovstvom. Poslušný Nóach a jeho koráb boli prostriedkom Božej záchrany uprostred katastrofy. - Myslíme na Spasiteľa. Dokázal najväčšiu poslušnosť svojmu Otcovi (F 2,6-8). Tí v korábe boli zachránení pre ďalší pozemský život. Ježiš svojou poslušnosťou, obeťou a vzkriesením zachránil nás pre večný život. - Nemáme žiť podľa starého sveta - starého veku: bez Pána Ježiša, bez povedomia hriešnosti, bez nádeje na odpustenie a večný domov. On sám chce obnoviť naše zmýšľanie, celý náš život, aby bol skutočnou službou nebeskému Otcovi (Mt 5,16).