Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 18. septembra 2000

Syn si ctí otca. Ak som ja Otcom, kde je úcta voči mne? - spytuje sa Hospodin. Prorok Malachiáš ako veľmi vážny kazateľ pripomína Izraelu Božiu lásku, ktorá si ho zvolila za svoj ľud. A na pozadí tejto lásky napomína všetkých, no najmä kňazov k pokániu. Miešané sobáše s pohankami, časté rozvody, nedôstojne konaný kult, sú hriechom proti Božej láske. Preto musí prísť súd Boží! Pre neverných bude hrozný, pre veriacich oslobodzujúci. Týmto výhľadom do budúcnosti je spojené toto proroctvo s novozmluvnou dobou. Do nej patríme aj my ako Boží ľud. Koľko podobnosti medzi nami a starým Izraelom! Ako si syn má ctiť otca, tak sa aj my máme predovšetkým kajať a ako deti Božie ďakovať denne Pánu Bohu! Vzdávať Mu vďaku i úctu, pamätajúc na onen veľký zástup zo všetkých národov, kmeňov, ľudí a jazykov, stojacich pred Božím trónom! Kiežby sme aj my raz patrili medzi tých, čo budú oblečení do bieleho rúcha a s plamami pred naším Pánom!