Slovak Czech English German Polish

Utorok, 19. septembra 2000

Toto je Hospodin, v Neho sme dúfali, plesajme a radujme sa z Jeho pomoci! Izaiášovo proroctvo o posledných dňoch má popri negatívnych aj pozitívne znaky. A citovaný verš je práve z tejto časti. V nej prorok predpovedá pokorenie a pád pohanského Moábu, ako predstaviteľa moci, nepriateľskej Bohu. A to je dôvod k radosti, plesaniu z Božej pomoci. Dôvera v túto pomoc nebude nikdy zahanbená! - Aj dnes Boží ľud žije vo svete, ktorý má mnoho z charakteristiky pohanstva. To patrí ku poriadkom starej zeme a starého svetového neba. Ako však dúfali v Hospodina verní za čias Izaiášových, a potom v každom ďalšom storočí i tisícročí, tak máme dôverovať aj my na prelome tisícročí. V radostnej nádeji máme očakávať druhý príchod Ježiša Krista a s Ním nové nebo a novú zem! Pre starú zem je typická nespravodlivosť, krivdy, útlak, vojny. V novej zemi bude prebývať spravodlivosť a láska, vládnuť pokoj a večný mier. Budú to nové poriadky!