Slovak Czech English German Polish

Streda, 20. septembra 2000

Hospodin koná čo chce na nebi i na zemi, v moriach i vo všetkých hlbinách. Keď si istý mladík vo svojej ľahkomyseľnosti postavil svoju vôľu za smerodajnú s heslom: „Všetko môžem, čo chcem, všetko je mi dovolené“, zabudol, že existuje na nebi i na zemi ešte vyššia vôľa. A to vôľa Božia, ktorá je zvrchovaná, veľká, svätá a milostivá. Zabudol aj na skúsenosť biblickej kresťanskej viery, že síce všetko mu je dovolené, ale nie všetko prospešné! (1K 6,12). Aj apoštol Pavel pripomínal Korinťanom v zápase o čistotou viery, že tak je to aj vo vzťahu k pokrmom na hostinách. Na pozadí boja proti modloslužbe upozornil ich na vôľu Pánovu i na Jeho hnev, roztrpčenosť, keď sa uchyľujú k modloslužbe. Aj pokrmy, nápoje môžu byť modlami. V takomto nebezpečenstve sme neraz aj my, kedykoľvek zabúdame na vôľu Božiu, a vraciame sa k modlám! Veď keď poznáme Pána Boha a Jeho svätú vôľu, ako sa môžeme zase vracať k biednym, mdlým modlám a živlom?! Takými sa môžu stať aj nám pokrmy či nápoje!