Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 02. októbra 2000

Hospodin dokončí svoj zámer so mnou. Boh je vo všetkom dokonalý. Akékoľvek dielo začne, to aj dotiahne do konca. Najväčším dôkazom toho je svedectvo Biblie - je v nej opísané Božie pôsobenie od stvorenia sveta, Božie konanie pri mnohých ľuďoch i národoch. Boží Syn na kríži zvolal: „Dokonané!” A napokon slová Pána Ježiša i Zjavenie Jána svedčia o tom, že Boh má dianie celého sveta pevne vo svojich rukách, On dokončí svoje dielo (večný život). - To isté sa týka i môjho života. I keď sa zmietam pod tlakom osobných problémov a bojov, i keď moje zdravie je podlomené, i keď okolitý svet sa rúti do tmy, ja sa nemusím báť. Boh ma nenechá, neopustí. Ak som sa Jemu otvoril, vydal, On začal vo mne pôsobiť a On to i dokončí. Apoštol Pavol píše, že je „presvedčený, že Ten, ktorý počal vo vás dobré dielo, ho aj dokoná až do dňa Krista Ježiša” (F 1,6). To je zasľúbenie, ktorého sa i dnes môžem chopiť. Nesmiem však prehliadnuť, že Boh bude konať so mnou Svoje dielo, Svoj zámer, nie môj. Nech mi je i dnes príkladom modlitba Pána Ježiša: “... nech sa stane nie moja vôľa, ale Tvoja” (L 22,42).