Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 06. novembra 2000

Hľadajte Hospodina, všetci pokorní zeme, ktorí plníte Jeho nariadenia. Hľadajte spravodlivosť, hľadajte pokoru. Čo znamená pre Vás „viera“, viera v Pána? Či to je len nejaká znalosť, vedomosť: Ja verím, že existuje nejaký Boh? To by bola malá viera, slabá, ba aj mŕtva viera - viera bez pohybu, ktorá len čaká, aby Pán Boh na nás vysypal nejakú milosť z nebies. - Naše verše však rozprávajú o tom, aby sme sa dali do pohybu: „Hľadajte...“ Keď chcem nájsť vzácny, horský kvet, napr. plesnivec, musím ho hľadať, musím ísť do Tatier alebo do Álp; keď som sa dozvedel o skrytom poklade, treba sa rozhýbať, nájsť ho a vykopať. Tak isto je to aj s vierou v Pána Ježiša Krista. Stará Zmluva nám hovorí: Hľadajte Ho, hľadajte spravodlivosť. Našou spravodlivosťou je Pán Ježiš Kristus, ako Pavol písal v 1K 1,30. Pán Ježiš nám povedal, že máme pokorne hľadať: „Proste a dostanete, hľadajte a nájdete“ (L 11,9). - Keď som mal asi 23 rokov, zaoberal som sa všelijakými náboženstvami. S veľkým záujmom som čítal knihy o čínskych náboženstvách. Jedného dňa som sa však rozprával s jedným pánom, ktorý bol kresťanom. Dlho sme sa rozprávali o viere a on mi povedal: „Ty hľadáš pravdu, cieľ života. Čítaj Bibliu, slovo Božie, len v nej nájdeš živého Boha, ktorý sa volá Ježiš Kristus.“ Už predtým som čítal Bibliu, ale bez hľadania. Odvtedy som sa zaoberal Bibliou so snahou hľadať. A ja som našiel tú pravdu, ktorá sa volá Ježiš Kristus. Keď som čítal evanjelium podľa Jána, uvedomil som si: To je o mne, čo Písmo hovorí. Intenzívne som pokračoval v čítaní, keď som čítal list Rimanom, vedel som: Ja som Božie dieťa. Hľadal som spravodlivosť – a našiel som ju - v Ježišovi Kristovi.