Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 19. novembra 2000

Hospodin mocností určil istý deň ... proti všetkému, čo je vyvýšené a vysoké. Pomaly sa blíži koniec cirkevného roku, posledného v tomto tisícročí. Posledné nedele hovoria o posledných veciach, o poslednom súde, ktorého blížiace sa rozhodnutie nás má viesť k zváženiu a prehodnoteniu nášho života. Kristovo: „Kto sa povyšuje, bude ponížený,“ je potláčaním nežiadúcej pýchy. Tá je príznačná pre tento svet, ktorý nás učí vynikať, mať čo najviac, bez ohľadu na druhých, na okolie. „Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť“ (1Pt 5,5b), čítame v Písme Svätom. Svetské chápanie blahobytu kritizuje aj apoštol Ján. Spolu s Izaiášom nás vedú k zamysleniu sa nad sebou z pohľadu večnosti a akoby už ohlasovali prichádzajúci advent. Veď práve v Izaiášovom proroctve čítame ten známy adventný text: „Na púšti pripravujte cestu Hospodinu, na stepi urovnávajme hradskú nášmu Bohu! Nech sa zdvihne každé údolie a nech sa zníži každý vrch i kopec“ (40,3-4). Nech Boh sám vyrovná podľa svojej vôle vrchy i hlbiny nášho života a dá nám zažiť blahobyt života večného, tie úžasné hody slúžiacej lásky.